Menu:

Regulamin programu Philipiak Club

PHILIPIAK CLUB – regulamin programu lojalnościowego

Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez Philipiak Polska Spółka Akcyjna S.K.A. programie lojalnościowym pod nazwą Philipiak Club. Zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.

 

 

 

1. Postanowienia ogólne


1.1. Program jest prowadzony pod nazwą Philipiak Club.
1.2. Organizatorem Programu jest Philipiak Polska Spółka Akcyjna S.K.A., ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa.
1.3. Program jest prowadzony na terenie całego kraju.
1.4. Program rozpoczyna się w momencie jego ogłoszenia na stronie internetowej www.philipiak.pl i trwa do odwołania.
1.5. Uczestnikiem Philipiak Club może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.6. Uczestnikiem Philipiak Club może zostać osoba, która ukończyła 25 lat.
1.7. Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która dokonała zakupu towarów Organizatora (w Umowie Kupna-
Sprzedaży określona jako Kupujący) po rozpoczęciu Programu. Data rozpoczęcia Programu to 15.11.2008.
1.8. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu uprawnień z tytułu udziału w Programie.


2. Warunki przystąpienia do programu Philipiak Club

2.1. Uczestnictwo w programie Philipiak Club jest bezpłatne.
2.2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie jego oryginału do siedziby Organizatora.
2.3. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
2.4. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
2.5. W Formularzu zgłoszeniowym zawarta jest informacja o stronie internetowej www.philipiak.pl, na której znajduje
się Regulamin.
2.6. Podpisanie przez Uczestnika Formularza zgłoszeniowego stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się
z Regulaminem programu Philipiak Club oraz akceptację jego postanowień.
2.7. Poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach marketingowych swoich danych osobowych figurujących
w Formularzu zgłoszeniowym.
2.8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
2.9. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w siedzibie spółki Philipiak Polska Spółka Akcyjna S.K.A.,
ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa oraz u Doradców Handlowych.
2.10. Formularze zgłoszeniowe wypełnione nieczytelnie lub w sposób niekompletny oraz niepodpisane nie będą rejestrowane.
2.11. Uczestnik ma prawo do wglądu w treść swoich danych oraz żądania ich aktualizacji poprzez pisemną prośbę
skierowaną do Organizatora.
2.12. Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych
i ponosi wszelkie konsekwencje braku takiego zawiadomienia.


3. Karta Philipiak Club


3.1. Karta Philipiak Club służy do identyfikacji Uczestnika oraz rejestracji Punktów przez niego uzyskiwanych. Każda
Karta ma indywidualny numer przypisany Uczestnikowi.
3.2. Karty zgłoszone przez Uczestników do rejestracji przypisywane są w rejestrze Organizatora nazwiskom poszczególnych Uczestników w terminie 21 dni od daty przekazania przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego.
3.3. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania programu Philipiak Club.
3.4. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę aktywną uprawniającą do naliczania Punktów i wymiany ich
na Nagrody. Nie ma możliwości wymiany Punktów i Nagród otrzymanych w ramach Programu na gotówkę.
3.5. Wydana Uczestnikowi Karta jest niezbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.6. Karta Philipiak Club nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
3.7. Kartą może się posługiwać Uczestnik lub osoba, która zostanie przez Uczestnika upoważniona. Pełnomocnictwo dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
3.8. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika.
3.9. W przypadku wątpliwości Organizatora co do prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty może być ona
zatrzymana. W takim przypadku transakcja zostanie wstrzymana aż do wyjaśnienia wątpliwości.
3.10. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty należy o tym powiadomić Organizatora poprzez infolinię 0 801 405 406. Niepoinformowanie Organizatora o fakcie zagubienia Karty zwalnia go z wszelkiej odpowiedzialności związanej z użyciem Karty przez osobę niepowołaną.
3.11. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty możliwe jest odczytanie dotychczas
zgromadzonych Punktów. Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta w terminie 14 dni od zgłoszenia utraty lub
zniszczenia. Do nowej Karty przypisane zostaną zgromadzone Punkty. W okresie oczekiwania na nową Kartę kolejne
Punkty mogą być naliczane.
3.12. Zasady wydania nowej Karty są analogiczne jak przy przystąpieniu do Programu, zgodnie z Regulaminem obowiązującym w momencie, w którym dany Uczestnik zamierza uzyskać nową Kartę.


4. Gromadzenie punktów Philipiak Club


4.1. Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie towarów lub organizację prezentacji objętych Programem.
4.2. Organizator ma wyłączne prawo decydowania, które towary lub usługi zostaną objęte Programem, oraz ustalania
liczby Punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za ich nabycie.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, o których mowa w pkt 4.2, w dowolnym czasie.
4.4. Informacja o zasadach przyznawania Punktów dostępna jest w Katalogu Philipiak Club, na stronie internetowej
www.philipiak.pl oraz w siedzibie spółki Philipiak Polska Spółka Akcyjna S.K.A., ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa.
4.5. W przypadku rozszerzenia możliwości lub zmiany zasad zbierania Punktów Organizator poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem materiałów informacyjnych dotyczących Programu dostępnych w Katalogu Philipiak Club, i na stronie internetowej www.philipiak.pl. Informacja ta będzie również dostępna w siedzibie spółki Philipiak Polska Spółka Akcyjna S.K.A., ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa.
4.6. Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie Karty (oraz wpisanie jej numeru do Umowy Kupna-Sprzedaży), zanim Uczestnik nabędzie towar lub zrealizuje usługę objętą Programem, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.11 powyżej.
4.7. Pierwsza umowa upoważnia do przystąpienia do programu Philipiak Club, punkty naliczane są za każdy kolejny zakup od momemtu przystąpienia do programu Philipiak Club.                                                                                                                               4.8. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika w ciągu 14 dni od momentu pełnej zapłaty za towary (nie dotyczy umów bankowych) lub realizacji usług objętych Programem.
4.9. W przypadku potwierdzenia, że Punkty nie zostały prawidłowo przyznane, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika. Organizator może także wstrzymać wydanie
Nagrody na okres 14 dni, jeżeli zaistnieje przypuszczenie, że Punkty zostały wydane lub przyznane przez pomyłkę
lub bez nabycia towarów i pełnej zapłaty za nie lub realizacji usług objętych Programem.
4.10. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
4.11. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik zwróci nabyte towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty, i otrzyma zwrot wartości tych towarów.
4.12. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania u Organizatora informacji o stanie swojego Konta oraz informacji dotyczących wszelkich zmian stanu Konta. Informacje takie można uzyskać telefonicznie oraz poprzez logowanie na stronie internetowej.
4.13. Punkty zebrane przez Uczestników są ważne przez okres 36 miesięcy, licząc od daty ich przyznania na Konto
Uczestnika. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym
Regulaminem, tracą ważność i zostaną skasowane bez możliwości ich odzyskania, a Uczestnik traci wszelkie
uprawnienia wynikające ze zgromadzenia tych Punktów.
4.14. Wszelkie zastrzeżenia co do liczby zgromadzonych Punktów (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić do Organizatora drogą telefoniczną lub mailową. Reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie
dokumentacji za dokonane zakupy towarów lub realizację usług objętych Programem potwierdzających dokonanie
transakcji z użyciem Karty Philipiak Club.
4.15. Za jeden zakup Punkty mogą być przyznane Uczestnikowi tylko jeden raz.
4.16. W ramach jednorazowych akcji promocyjnych mogą być przyznane Uczestnikowi dodatkowe Punkty na zasadach
określanych odrębnie dla tych akcji. Organizator poinformuje o tym Uczestników drogą mailową, pocztową lub telefonicznie.
4.17. Osoby zatrudnione w podmiotach Grupy Philipiak, podmiotach współpracujących oraz członkowie ich rodzin nie mogą być Uczestnikami Programu.


5. Nagrody


5.1. Lista Nagród dostępnych w Programie publikowana jest w Katalogu Philipiak Club oraz na stronie www.philipiak.pl.
5.2. Zasady wymiany Punktów na Nagrody oraz dostarczania Nagród podlegają takim warunkom i ograniczeniom, jakie zawarte są w materiałach promocyjnych oraz w niniejszym Regulaminie.
5.3. Uczestnik może odebrać Nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora, za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
5.4. Przy realizacji Nagrody o równowartości minimum 40 punktów opłata za usługi kuriera lub opłata pocztowa będzie poniesiona przez Organizatora.
5.5. Przy realizacji Nagrody o równowartości mniejszej niż 40 punktów opłatę za usługi kuriera lub opłatę pocztową
pokryje Uczestnik.
5.6. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich odpowiedzialnych za dostarczenie Nagród Uczestnikom Programu.
5.7. Do reklamowanej Nagrody Uczestnik zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie odbioru Nagrody oraz poprawnie
i kompletnie wypełnioną kartę gwarancyjną, jeżeli wybrana Nagroda objęta jest gwarancją.
5.8. Warunkiem dostarczenia Nagrody jest jej dostępność.
5.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku tymczasowego braku Nagrody w magazynie spowodowanego przyczynami niezależnymi od Organizatora lub prawo dostarczenia innej Nagrody o tej samej wartości punktowej po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikiem Programu.
5.10. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, opisy i parametry) prezentowane w Katalogu
lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
5.11. Organizator zastrzega sobie prawo do uaktualniania w każdym czasie Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród, czasowego wstrzymania wydania Nagród, zmiany rodzajów i wartości
punktowych Nagród – w celu zapewnienia atrakcyjności Programu, jak również z przyczyn niezależnych
od Organizatora. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie www.philipiak.pl.
5.12. Jeśli brak zamówionej przez Uczestnika Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia na daną Nagrodę,
Uczestnik zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo lub telefonicznie i może zdecydować, czy wybiera inną Nagrodę o tej samej wartości punktowej, czy też otrzyma wskazaną Nagrodę w terminie późniejszym.
5.13. Wartości punktowe Nagród oferowanych Uczestnikom w kolejnych edycjach Katalogu i innych materiałów informacyjnych mogą różnić się od siebie. W momencie pojawienia się nowej edycji Katalogu i innych materiałów informacyjnych oferta Nagród z poprzedniego Katalogu i innych materiałów informacyjnych traci ważność.
5.14. Jeżeli wydanie Nagrody jest dokonane na rzecz Uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Organizator pobierze podatek zryczałtowany na rzecz tej osoby zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przed wydaniem Nagrody (zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 68 ustawy), w przypadku jeżeli jednorazowa wartość Nagrody przekracza kwotę 760 zł w wysokości 10% całej kwoty. Nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 760 zł, wolne są w całości od podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Wymiana punktów na nagrody


6.1. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody od momentu przyznania Punktów,
o ile zgromadził on wystarczającą liczbę Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.
6.2. Punkty zgromadzone na Koncie mogą być wymienione przez Uczestnika wyłącznie na Nagrody przedstawione
w aktualnym Katalogu.
6.3. Aby wymienić Punkty na Nagrodę, Uczestnik powinien telefonicznie lub mailowo zamówić Nagrodę.
6.4. Upoważniony pracownik Organizatora ma prawo do zadawania w trakcie zamawiania Nagrody pytań dotyczących
danych osobowych Uczestnika umieszczonych w bazie danych celem poprawnej identyfikacji Uczestnika. W przypadku
gdy Uczestnik odmówi podania wymaganych informacji lub podane informacje nie zgadzają się z informacjami
z bazy danych, Organizator może odmówić realizacji zamówienia na Nagrodę.
6.5. Z chwilą wydania lub wysłania Nagrody Uczestnikowi liczba Punktów odpowiadająca pobranej Nagrodzie, wskazana w Katalogu lub innych materiałach promujących Program, będzie odjęta ze stanu Konta Uczestnika.
6.6. Punkty nie mogą być wymieniane na Nagrody w połączeniu z dopłatą w gotówce.
6.7. Przy odbiorze Nagrody Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody.
6.8. Odbierając Nagrodę, Uczestnik jest zobowiązany sprawdzić, czy otrzymana Nagroda nie ma widocznych wad
i uszkodzeń.


7. Reklamacje i zwroty


7.1. Prawo składania reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom programu Philipiak Club.
7.2. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadkach stwierdzenia wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego).
7.3. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody lub niezgodności jakościowej lub ilościowej Uczestnik powinien w terminie 48 godzin zgłosić ten fakt Organizatorowi.
7.4. Podstawą do złożenia reklamacji otrzymanej Nagrody jest okazanie przez Uczestnika potwierdzenia odbioru tej
Nagrody upoważnionemu pracownikowi Organizatora.
7.5. W przypadku wad technicznych Nagrody, na którą udzielono gwarancji, Uczestnik może zgłosić reklamację osobiście, mailowo lub telefonicznie. Do reklamowanej Nagrody musi być dołączone potwierdzenie odbioru Nagrody oraz karta gwarancyjna. Wadliwa Nagroda zostanie wymieniona przez Organizatora w miarę możliwości (dostępności)
na nową, bez wad, albo na inną Nagrodę o tej samej wartości punktowej po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikiem
Programu.
7.6. Nagrody otrzymane w ramach programu Philipiak Club nie podlegają zwrotowi ani wymianie.


8. Postanowienia końcowe


8.1. Program rozpoczyna się od ogłoszenia na stronie internetowej www.philipiak.pl o jego rozpoczęciu.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim
zawiadomieniem Uczestników, ze skutkiem następującym po 30 dniach od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia
Programu.
8.3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu:
8.3.1. Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu na stronie internetowej www.philipiak.pl. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Programu i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów na Nagrody.
8.3.2. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 60 dni od daty zawiadomienia przez Organizatora o zawieszeniu lub zakończeniu Programu. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika.
8.4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w programie Philipiak Club Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji listownie na adres Organizatora. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Wszystkie dotychczas zgromadzone na Koncie Punkty Uczestnik ma prawo wymienić na Nagrody w ciągu 14 dni od daty złożenia rezygnacji.
8.5. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie ze skutkiem
na przyszłość, bez podania przyczyny.
8.6. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników
o wprowadzonych zmianach na stronie www.philipiak.pl z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
8.7. W przypadku naruszeni a postanowień niniejszego Regul ami nu przez Uczestni ka Organi zator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych Punktów oraz utratę ważności Karty.
8.8. Uczestnik, biorąc udział w Programie, akceptuje i zobowiązuje się do zastosowania do niniejszego Regulaminu.
8.9. Program, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (DzU Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
8.10. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
8.11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.